tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Uprzejmie informujemy, że kasa w ośrodku kultury, w okresie wakacji czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 -15.30.

Regulamin zajęć stałych

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań w Nowodworskim Ośrodku Kultury

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia w kołach i sekcjach Nowodworskiego Ośrodka Kultury adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc i za dodatkową opłatą.
2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w NOK dostępny jest na stronie internetowej www.nok.nowydwormaz.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze itp.),dostępnych w siedzibie NOK przy ul. I. Paderewskiego 1A. Informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 22 732 08 76.
5. Za udział w zajęciach kół i sekcji zainteresowań NOK obowiązuje opłata.. Decyzję o wysokości opłaty za udział w zajęciach podejmuje Dyrektor NOK.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK jest: podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenie uczestnika, uiszczenie opłaty za zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w NOK reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka.
2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej wysokości na sezon wrzesień 2014 – czerwiec 2015 r.
4. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca za następny miesiąc w kasie NOK. Na pierwszych zajęciach każdego miesiąca należy okazać instruktorowi dowód wpłaty za zajęcia.
6. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
7. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników.
8. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.
10. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi NOK (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.
11. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.
III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.
IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor – po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.
4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika NOK.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek NOK. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik NOK.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni NOK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.
6. Nowodworski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową NOK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez NOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości NOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).