tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Obowiązujące regulaminy

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań w Nowodworskim Ośrodku Kultury

W ramach działalnościstatutowej Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi systematyczne
zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w formie kół i sekcji zainteresowań.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia w kołach i sekcjach Nowodworskiego Ośrodka Kultury adresowane są przede
wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Chętni uczestnicy spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych
miejsc i za zwiększoną opłatą wg cennika opłat.

2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w
grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być
osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe.
W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w NOK dostępny jest na stronie internetowej
www.nok.nowydwormaz.pl, informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem
telefonu 22 732 08 76.

4. Za udział w zajęciach kół i sekcji zainteresowań w NOK, obowiązuje odpłatność. Wysokość
opłat ustalana jest na bieżący sezon kulturalny (wrzesień roku bieżącego –czerwiecroku
następnego) w formie cennika opłat.


I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK jest: podpisane przez
rodzica/opiekuna zgłoszenia uczestnika, uiszczenia comiesięcznych opłat za zajęcia w
regulaminowym terminie.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w NOK reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka, i na stronie
internetowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury

2. Złożenie podpisanego zgłoszenia uczestnika na zajęcia jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Odpłatność za udział w zajęciach grupowych określona jest w zryczałtowanej miesięcznej
wysokości. W ramach zryczałtowanej kwoty NOK zapewnia min. 3 zajęcia w danym miesiącu.

4. Opłaty należy uiszczać z góry, najpóźniej do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
Opłata winna być wniesiona w pełnej wysokości za dany miesiąc. Brak opłaty po tym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach i wykreśleniem z listy uczestników.

5. Nieobecność uczestnika na zajęciach w okresie rozliczeniowym nie powodują
proporcjonalnego zmniejszenia opłaty za dany okres rozliczeniowy.

6. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności, powodują skreślenie z listy
uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.

7. Uczestnik zajęć grupowych w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie
opłaty.
Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy
przekazać Dyrektorowi NOK (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który
decyduje o zmniejszeniu opłat.

8. Opłaty za indywidualną naukę gry na instrumentach wnosi się w ustalonej w cenniku
wysokości, w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie za przewidywaną w
harmonogramie ilość lekcji.
Niezrealizowane zgodnie z harmonogramem lekcje z winy NOK (nieobecność instruktora),
zostaną odpracowane, we wspólnie uzgodnionym z instruktorem terminie, o ile będzie
to niemożliwe, należność za następny okres rozliczeniowy zostanie pomniejszona o
wartość niezrealizowanych lekcji.

9. Lekcja odwołana później niż 24 godziny przed planowanym terminem traktowana jest
jako przeprowadzona, co skutkuje koniecznością opłacenia jej.

10. Uregulowanie należności za zajęcia w Nowodworskim Ośrodku Kultury można dokonać:
- bezpośrednio w kasie ośrodka kultury
- przelewem na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
nr rachunku: 69 8011 0008 0000 0000 2769 0001
- w systemie internetowym PayU

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora
i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W przypadku gdy zajęcia wynikające z grafiku nie odbędą się z winy NOK istnieje możliwość
odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w
porozumieniu z uczestnikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e - mailem,
telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
3. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
4. W okresach przerw w nauczaniu szkolnym t. j. podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy
świątecznej, ferii letnich, i zimowej przerwy świątecznej, zajęcia stałe w kołach i sekcjach
zainteresowań w Nowodworskim Ośrodku Kultury ulegają zawieszeniu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do
stosowania się do poleceń pracownika NOK.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni
lub sali poza budynek NOK. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego
użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich
użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący
zajęcia lub pracownik NOK.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni NOK w dniach i godzinach
wyznaczonych na zajęcia, wyłącznie w obecności instruktora prowadzącego.
6. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć w
pracowniach i salach. W drodze na zajęcia i po ich zakończeniu odpowiedzialność za
bezpieczeństwo podopiecznych spoczywa na opiekunach.
7. NOK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowniach w salach lub
na korytarzach.
8. Uczestnikowi reprezentującemu Nowodworski Ośrodek Kultury na
festiwalach, przeglądach, konkursach przysługuje zwrot kosztów podróży.
Podstawą rozliczenia kosztów podróży niezbędne jest złożenie poprawnie wypełnionego
wniosku o zwrot kosztów podróży, wraz z załączonymi biletami, rozliczenie powinno nastąpić
bezpośrednio po odbytej podróży nie później niż 14 dni po podróży.

VI . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych, jak również wizerunku uczestników zajęć, udostępnionych
NOK odbywać się będzie za ich zgodą, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 10 maja 2018r.. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w celach administracyjnych,
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową NOK.

Akceptując niniejszy Regulamin uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez NOK
wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości NOK oraz zdjęć
inagrań filmowych z ich udziałem w wyżej wymienionych celach.