tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Deklaracji dostępności została przygotowany w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Deklaracja dostępności

Nowodworski Ośrodek Kultury ul. I. Paderewskiego 1a w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony placówki www.nok.nowydwormaz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony NOK dostępnej pod adresem: www.nok.nowydwormaz.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2005

Data ostatniej kluczowej aktualizacji: 04.04.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
  2. Dokumenty PDF opublikowane przed dniem 22 września 2020 mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych – pliki będą sukcesywnie podmieniane na takie które spełniają ww. warunek.
  3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, ponieważ wymaga to przebudowy komponentu odpowiadającego za dodawanie zdjęć,
  4. Strona nie posiada wersji kontrastowej,
  5. Nie ma możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  6. Strona posiada wyróżnienie odnośników i tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach www.nok.nowydwormaz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo można przełączając się między sekcjami (linkami) używając klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Swatek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I.Paderewskiego 1a dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku głównym znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń umożliwia dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku B znajduje się winda do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń umożliwia dostęp osobom na wózkach inwalidzkich.
W budynku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W NOK nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.